Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Poziom kształcenia studia I i II stopnia
Studia I stopnia Stacjonarne - 7 semestrów,
niestacjonarne - 8 semestrów; 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Studia II stopnia stacjonarne - 3 semestry
stacjonarne - 3 semestrów, niestacjonarne - 4;
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Kierunek Gospodarka przestrzenna umożliwia zdobycie wiedzy o charakterze przyrodniczym, technicznym i prawno-ekonomicznym z zakresu gospodarowania przestrzeni, zasobami przyrody i środowiska, gospodarowania gruntami i wodami oraz infrastruktury technicznej i społecznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia na tym kierunku to: matematyka, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, grafika inżynierska, strategia rozwoju miast i regionów, geodezja i kartografia, budownictwo, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu.
Student zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • przygotowanie dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych,
 • pracę w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami, województwami,
 • podejmowanie współpracy z regionami europejskimi oraz udział w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastruktur,
 • opracowywanie planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • konstruowanie lokalnych strategii rozwoju gmin i regionów oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

Ponadto student poznaje zasady: kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarki gruntami, programów i aplikacji Systemu Informacji przestrzennej (GIS).

DLACZEGO WARTO?

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji,
 • pracy w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • działania w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, agencjach nieruchomości,
 • pracy w firmach konsultingowych i doradczych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż!

 1. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.
 2. Wysokie miejsce w rankingu: prestiż wśród pracodawców.
 3. Bogata oferta dydaktyczna, dostosowana do zainteresowań studentów oraz zapotrzebowania rynku pracy.
 4. Praktyka zawodowa umożliwiająca konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 5. Program Most-AR (możliwość studiowania w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej).
 6. Organizacje studenckie, koła naukowe.
 7. Czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus.
 8. Nowoczesne laboratoria, pracownie oraz przychylna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY