Kuratorstwo Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu-Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studenci równolegle zapoznają się z teoriami współczesnej kultury i sztuki, jak i zostają wprowadzeni w tajniki zawodu kuratora. Ważnym elementem w całym cyklu edukacyjnym są praktyki. Każdy rok akademickimi będzie się kończył miesięcznym pobytem w wybranej przez studenta/studentkę placówce. Zaliczenie praktyk jest dwuetapowe: w danej placówce opiekun praktyk, uzupełniając Dzienniczek praktyk, będzie musiał zaświadczyć o odbytych zajęciach i zdobytych kwalifikacjach. Następnie osoba studiująca jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania ze swoich praktyk i opiekun praktyk wyznaczony na kierunku dokonuje ich zaliczenia, biorąc pod uwagę sprawozdanie oraz Dzienniczek praktyk.

DLACZEGO WARTO?

Absolwent powinien posiadać wiedzę humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, animatora kultury i teoretyka sztuki współczesnej. Powinien być przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i znać złożone konteksty sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Będzie umiał syntetyzować wiedzę wykorzystując różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować i interpretować dzieło sztuki z wykorzystaniem naukowej metodologii. Studia powinny wyposażyć również w wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki oraz wiedzę o metodach jej sponsorowania (w tym pozyskiwania środków z funduszy unijnych). Absolwent musi mieć kwalifikacje pozwalające współpracować z innymi i umiejętnie organizować i zarządzać zespołem ludzi. Absolwenci powinni osiągnąć popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, co w szczególności powinno przejawiać się poprzez:

  • inicjowanie i pracę z innymi osobami przy wspólnych projektach i działaniach,
  • prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,
  • integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
  • prezentowanie wypowiedzi dotyczących sztuki.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w placówkach takich jak muzea i galerie sztuki, ośrodkach upowszechniania kultury, instytucjach kultury i ośrodkach sztuki, mass mediach i prasie specjalistycznej, strukturach promocji sztuki.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Obszary zatrudnienia

  • krajowe i zagraniczne instytucje sztuki i kultury (muzea, galerie, domy kultury),
  • praca przy organizacji i promocji wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych,
  • praca w szeroko pojętym obszarze rynku sztuki (praca przy kolekcjach, targach sztuki),
  • praca w mediach, w działach dotyczących promocji sztuki i kultury.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Podczas studiów nacisk zostaje położony na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniliśmy zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Zakłada się również 3 miesiące praktyk. Część zajęć będą prowadzić praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku kuratorskim- w galeriach i muzeach.

KONTAKT

Plac Wielkopolski 9
tel. 61 853 00 18 w. 121
bozena.tomala@uap.edu.pl