Projektowanie mebla Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu-Wydział Architektury i Wzornictwa

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Wykłady, prezentacje multimedialne, opracowania analityczne, warsztaty makietowania i modelowania, indywidualne konsultacje, dyskusje panelowe w zakresie szeroko pojętego kierunku, jakim jest projektowanie mebla.
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata. Praca dyplomowa składa się z dwóch części: teoretycznej (praca pisemna) i praktycznej (realizacja projektu w skali  1:1). Warunkiem realizacji praktycznej pracy dyplomowej w wybranej pracowni kierunkowej jest zaliczenie w tej pracowni w toku studiów minimum jednego semestru. Pod koniec piątego semestru student wybiera pracownię dyplomującą, kierownik pracowni obejmuje funkcję promotora i wraz ze studentem ustalają zakres problemowy i projektowy dyplomu. Otwartą obronę licencjackiej pracy dyplomowej ocenia pięcioosobowa komisja dyplomowa wyznaczona przez Dziekana Wydziału Architektury  i Wzornictwa.

DLACZEGO WARTO?

Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień w dziedzinie historii sztuk pięknych oraz projektowych z obszaru historii wnętrz i wzornictwa poprzez pryzmat kluczowych wydarzeń historycznych i cywilizacyjnych. Wykazuje się znajomością stylów w architekturze, sztuce i meblarstwie. Jest zorientowany w tendencjach sztuki współczesnej, jako artysta projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Posiadł podstawową wiedzę związaną z projektowaniem i realizacją mebli – zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od wstępnej koncepcji, makietowania, modelowania, technik wizualizacji aż po realizację mebla w skali 1:1. Ma podstawowe rozeznanie w najnowszych, dynamicznie rozwijających się technologiach w dziedzinie meblarstwa. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z zakresu technologii na praktykę artystyczno-projektową.

W zakresie sztuk projektowych potrafi przedstawić własny pomysł w kontekście funkcji, technologii i estetyki oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Rozwinął swoje umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Potrafi podejmować samodzielne decyzje projektowe w kontekście finalnych efektów technologicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Jest przygotowany do pracy zespołowej, potrafi współdziałać wykorzystując swoje zdolności kreacyjne i organizacyjne. Posiadając odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia, wykorzystując swoją wyobraźnię i intuicję, podejmuje w sposób swobodny i niezależny indywidualne działania projektowe. Potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować informacje niezbędne do realizacji własnych koncepcji twórczych.

Rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Posiadł umiejętność myślenia „wielowątkowego”, elastycznego dostosowanego do dynamicznego rozwoju nowych technologii w dziedzinie meblarstwa. Jest zdolny do przeprowadzenia konstruktywnej oceny dokonań własnych i innych osób. Zna zasady efektywnego negocjowania i organizowania procesu twórczego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy w zespole konstruktorów, technologów i managerów produkcji. Posiada umiejętności organizacyjne i twórcze niezbędne do założenia własnego biura projektowego. Jego doświadczenie pozwala na podjęcie pracy w dużych zakładach produkcyjnych, fabrykach mebli, biurach projektowych, ośrodkach badawczych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Kierunek Projektowanie Mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest jedynym funkcjonującym na polskich  uczelniach  artystycznych. Nowa formuła  programu stawia na nieustanny rozwój i nowatorskie spojrzenie na zawód projektanta mebli w celu umocnienia jego pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nowy kierunek wsparto o przedmioty kształtujące umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych, uwzględniających kryteria estetyczne, technologiczne i rynkowe. Wprowadzono nowe zagadnienia z obszaru logiki, estetyki produktu, etyki zawodu projektanta oraz projektowania zrównoważonego. Większościową grupę stanowią zajęcia w pracowniach projektowych: meblowych, architektonicznych, urbanistycznych oraz w zakresie projektowania zieleni. Działania projektowe uzupełniają przedmioty ogólne, kierunkowe oraz zajęcia w zakresie sztuk pięknych. Celem programu jest przygotowanie studenta do współpracy zarówno z przemysłem jak i klientem indywidualnym. Zadania projektowe obejmują szerokie spektrum działań indywidualnych oraz pracy w zespołach – od eksperymentów, badań, innowacji po projekty wdrażane do produkcji seryjnej. Program obejmuje także prowadzenie plenerów i warsztatów meblowych, konkursów tematycznych i wystaw promocyjnych. Jest uzupełniany praktykami zawodowymi w fabrykach mebli i zakładach produkcyjnych.

KONTAKT

Plac Wielkopolski 9
tel. 61 853 00 18 w. 117
monika.lawska@uap.edu.pl