Pedagogika w tym Pedagogika Specjalna Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Studiów Edukacyjnych

 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Wydział Studiów Edukacyjnych kontynuuje najlepsze tradycje kształcenia pedagogicznego w Polsce. W ramach studiów można nabyć wiedzę z przedmiotów wyznaczających przestrzeń nauk o edukacji i stanowiących pole humanistycznego i społecznego dyskursu takich jak: Psychologiczne aspekty procesu uczenia się, Edukacja globalna, Edukacyjne aspekty globalizacji, transformacji oraz integracji europejskiej, Edukacja menedżerska, System profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji nieletnich i dorosłych, Patologie społeczne, Główne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki kulturalno-oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej, Media w procesie kształcenia i wychowania, Kształtowanie aktywnego obywatelstwa, Tożsamość młodzieży współczesnej i jej sytuacja społeczna, Życie codzienne w szkole współczesnej, Dzieci niepełnosprawne i ich funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, Praca z uczniem zdolnym, Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych, Edukacja ekologiczna, Promocja zdrowia, Seksualność człowieka i wychowanie seksualne, Funkcjonowanie społeczeństwa wychowującego i społeczeństwa wiedzy, Kształtowanie aktywnego obywatelstwa, Kształtowanie kapitału społecznego itp.
Zagadnienia te są ujmowane na tle szerokich uwarunkowań historycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

 

DLACZEGO WARTO?

ponad 20 specjalności przygotowujących do pracy jako: 

  • pedagog specjalny w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • doradca zawodowy i personalny
  • pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. akredytacje dla kierunku Pedagogika udzielone przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich
  2. w 2015 r. kierunek Pedagogika zajął I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2015
  3. jako nieliczni posiadamy uprawnienia w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz do wszczęcia procedury dotyczącej tytułu naukowego profesora nauk społecznych
  4. Zapewniamy pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym  

KONTAKT

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
e-mail:dziekwse@amu.eu.pl

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY