Rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Poziom kształcenia studia I i II stopnia
Studia I stopnia 7 semestrów, niestacjonarne - 8
  tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.
Studia II stopnia stacjonarne niestacjonarne - 3 semestry
  tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Rolnictwo to kierunek o najstarszej tradycji, studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnorolniczej, szeroko pojętej znajomości zastosowania nauk biologicznych i poznania problematyki fitosanitarnej w produkcji roślinnej. Studenci mają do wyboru trzy specjalności:
agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, chemia, fizyka, przedmioty przyrodnicze, technika rolnicza, hodowla i uprawa roślin, chów i żywienie zwierząt, ekonomika i zarządzanie produkcją, biologiczne i biotechnologiczne metody w produkcji rolniczej.
Absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

DLACZEGO WARTO?

Absolwent jest przygotowany do:

 • prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • kierowania zespołami ludzi,
 • organizacji upraw roślin i hodowli zwierząt,
 • pracy w administracji.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż!

 1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii to najstarszy, z prawie 100-letnią tradycją wydział naszej uczelni.
 2. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.
 3. Wysokie miejsce w rankingu: „prestiż wśród pracodawców”.
 4. Bogata oferta dydaktyczna, dostosowana do zainteresowań studentów oraz zapotrzebowania rynku pracy.
 5. Praktyka zawodowa umożliwiająca konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 6. Program Most-AR (możliwość studiowania w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej).
 7. Organizacje studenckie, koła naukowe.
 8. Czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus.
 9. Nowoczesne laboratoria, pracownie oraz przychylna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY