Rzeźba Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu-Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Student poznaje główne założeniami kierunku w zakresie klasycznej rzeźby oraz szeroko pojmowanych działań przestrzennych w obrębie wybranych pracowni w równoległych katedrach: Katedrze Rzeźby oraz Katedrze Działań Przestrzennych (rozwijanie podstawowego warsztatu rzeźbiarskiego, poznawanie historii rzeźby, technik obrazowania przestrzennego, m.in sztuki performance, holografii, tkaniny artystycznej).

DLACZEGO WARTO?

Absolwent potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, analizować i formułować opinie dotyczące powstałych prac. Posiada umiejętności świadomego posługiwania się właściwą techniką i technologią warsztatów rzeźbiarskich oferowane przez wydział. Potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące wyboru, realizacji i projektowania własnych prac artystycznych. Posiada umiejętność tworzenia i współdziałania w zespole (dotyczy to również działań interdyscyplinarnych). Potrafi wykorzystywać własną wyobraźnię, intuicję i emocjonalność w kreowaniu, zróżnicowanych stylistycznie prac, świadomie wykorzystując poznane techniki rzeźbiarskie. Jest przygotowany do ćwiczenia i samodzielnego rozwoju umiejętności warsztatowych. Absolwent jest przygotowany do publicznej prezentacji własnej twórczości, potrafi swobodnie pisać i wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości.
Ukończenie studiów doktoranckich na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych wiąże się z pozyskaniem przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających w pełni samodzielną realizację własnych zamierzeń twórczych oraz kontynuację i wszczęcie nowych własnych badań artystycznych, jak również zdobycie umiejętności wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowych treści co bezpośrednio wpłynie na obraz oraz kondycję dyscypliny sztuki piękne. Absolwent będzie zdolny do podjęcia zawodowo pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej.

Wydział edukuje studentów na najwyższym poziomie będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie stale zmieniającego się rynku zatrudnienia. Kształci kompetentnych specjalistów, gotowych do podjęcia samodzielnej lub zespołowej działalności w reprezentowanej dziedzinie sztuki – rzeźbie i działaniach przestrzennych. Przygotowuje absolwentów do realizacji własnych założeń artystycznych. Wydział, poprzez umożliwienie studentom poznawania współcześnie stosowanych technologii, technik cyfrowych, grafiki 3D, druku i innych alternatywnych metod obrazowania przestrzennego oraz adaptację ich na potrzeby realizacji artystycznych, czyni absolwentów pożądanymi na rynku pracy specjalistami posiadającymi wszechstronną wiedzę oraz umiejętności kreatywnego jej wykorzystania. Nasi absolwenci zajmują się animacją i prezentacją międzynarodowych projektów artystycznych. Prowadzą działalność edukacyjną i upowszechnieniową adresowaną do dzieci, młodzieży i osób starszych. Nasi absolwenci są współorganizatorami projektów miejskich. Są autorami pomników, statuetek i oprawy plastycznej, współpracują z takimi instytucjami jak np. Festiwal Teatralny Malta. Prowadzą stałą współpracę z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych składa się z dwóch uzupełniających się programowo katedr, których zróżnicowany charakter bezpośrednio przekłada się na obszar jego aktywności: Katedry Rzeźby, której specjalnością jest Obiekt Artystyczny i Otoczenie i Katedry Działań Przestrzennych o specjalności Działania Przestrzenne. Wspólnym polem działalności obu katedr jest uczestnictwo oraz aranżowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. Organizowane są liczne przedsięwzięcia, wystawy, konkursy oraz warsztaty mające wpływ na podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, co zwiększa zdolność adaptacji zawodowej oraz twórczej absolwentów po zakończeniu studiów. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami o charakterze społecznym i kulturalnym owocuje aktywizacją życia artystycznego. Przekłada się to bezpośrednio na kształtowanie świadomości społecznej oraz wzrost znaczenia roli, jaką pełni rzeźba w naszym otoczeniu. Na wydziale funkcjonują pracownie działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego. Są to pracownie, operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi, grafika 3D), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie (jedyna w Polsce pracownia hologramu- obrazowania przestrzennego).
Działalność wydziału opiera się o autorski program nauczania poszczególnych pracowni. Wszystkie programy, pomimo różnic, mają na celu kształtowanie u studentów niezależnej postawy artystycznej i świadomego, indywidualnego języka wypowiedzi. Dlatego każdą z pracowni  można określić jako  swoiste laboratorium kształtowania kompetencji, indywidualności i niezależności studentów.

KONTAKT

Plac Wielkopolski 9
tel.61 853 00 18 w.109
boguslawa.durejko@uap.edu.pl