Deklaracja dostępności www.poznanprzyciaga.plUrząd Miasta Poznań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poznanprzyciaga.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pojawia się niski kontrast kolorów oraz tekstów w wersji kolorowej strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 18.11.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18.11.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.
 • E-mail: rmwm@um.poznan.pl
 • Telefon: 61 878 56 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
 • Adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres korespondencyjny: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 • E-mail: rmwm@um.poznan.pl
 • Telefon: 61 878 5695

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jest bezprogowe z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie.
 • Winda jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach oraz posiada napisy w alfabecie brajla.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.
 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduję się w podziemiu budynku, z którego jest możliwość przemieszczenia się windą na parter i piętro.
 • Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do siedziby Wydziału lub umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności z klauzulą RODO.